29.07.2016

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016г. на ОЦДГ „Слънчо“ гр.Поморие