16.05.2016

Покана за свикване на общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Поморие”

mig_logo

 

ПОКАНА

За свикване на общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Поморие”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В качеството ми на Председател на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17.00 часа в заседателната зала на община Поморие, ул. „Солна“ № 5, при следния дневен ред:

точка 1 Вземане на решение на общото събрание на МИГ Поморие за одобрение на стратегията за ВОМР”;

 

точка 2  „Разни”.

 

 

 

С уважение,

Иван Алексиев

Председател на СНЦ “МИГ Поморие”

 

 

 

За контакти и допълнителна информация:

Община Поморие, ул. „Солна“ № 5

e-mail: eu_projects@pomorie.org, тел. 0882 42 00 86

Георги Петков – Нач. Отдел УП