28.04.2016

Проект на стратегията за ВОМР и индикативен бюджет

mig_logo

Публикувани са проект на стратегията за ВОМР, както и индикативен бюджет във връзка с предстоящи обществени обсъждания на стратегията за местно развитие в рамките на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕЗФРСР

Проект Стратегия за ВОМР

Бюджет