27.05.2016

Протокол от Общото събрание на СНЦ МИГ Поморие

mig_logo

Протокол от Общото събрание на СНЦ МИГ Поморие за одобрение на проекта на Стратегията за Водено от общностите местно развитие във връзка с изпълнението на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕЗФРСР

Решение за одобрение на СВОМР