04.05.2016

Учредителен протокол, устав и списък на членовете на новосформираното Сдружение с нестопанска цел МИГ Поморие

mig_logo

Учредителен протокол, устав и списък на членовете на новосформираното Сдружение с нестопанска цел МИГ Поморие във връзка с изпълнението на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕЗФРСР

Учредителен протокол

Устав на МИГ Поморие

Списък на членовете на МИГ