05.01.2016

Споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

mig_logo

Споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕЗФРСР

Споразумение за партньорство