04.07.2016

Съобщение от Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове гр. Поморие

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие, напомня на  притежателите на многогодишни жилищни спестовни влогове, че съгласно § 11, ал.3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на ЗУПГМЖСВ, право на левова компенсация по чл.7, ал. 1 от ППЗУПГМЖСВ имат  лицата включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 30 ноември 2016г. вкл.

Съгласно § 11, ал. 4, изплащането на левови компенсации се извършва от Национален компенсационен жилищен фонд (НКЖФ) чрез местните комисии по чл.8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до 31 декември 2019 година.

 

 

Хубавина Япаджиева 

Председател на МК по чл.8, ал.2

от ЗУПГМЖСВ