28.03.2016

Данъците към Община Поморие ще се плащат по нови банкови сметки

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че от 01.04.2016 г. заплащането на местните данъци и такси към Община Поморие ще се извършва по нова банкова сметка, открита в „УниКредит Булбанк” АД – IBAN: BG86 UNCR 7000 8422 5508 14 , BIC: UNCRBGSF

До 31.03.2016 г. плащанията на всички дължими суми ще се извършват по старата банкова сметка, а кодовете за отделните видове плащане остават непроменени, съгласно Единната бюджетна класификация.

Още 4 нови банкови сметки ще бъдат активни, считано от 01.04.2016 г., а именно:

1.Бюджетна сметка в левове – IBAN: BG92 UNCR 7000 3117 0001 00

Сметката е предназначена за получаване на субсидии и изплащане и възстановяване на бюджетни разходи. По тази сметка доставчиците внасят подлежащите на възстановяване суми, а наемателите плащат фактурираните им суми за ел. енергия, вода и консумативи.

2.Сметка за чужди средства в левове – IBAN: BG02 UNCR 7000 3317 0001 03

Сметката е предназначена за временно съхраняване на чужди средства и разпределението им на трети лица. По тази сметка се внасят депозити и гаранции за участия търгове и конкурси, гаранции за добро изпълнение по договори, депозити за прокопаване на улици, помощи и обезщетения, предназначени за трети лица и всякакви други депозити и гаранции, които подлежат на последващо възстановяване.

3.Сметка за СЕС-НФ-КСФ в левове – IBAN: BG12 UNCR 7000 3217 0001 01

Сметката е предназначена за постъпления и плащания на средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към Министерство на финансите. По тази сметка изпълнителите по проектите внасят подлежащите на възстановяване средства.

4.Сметка за СЕС-РА в левове – IBAN: BG82 UNCR 7000 3217 0001 02

Сметката е предназначена за постъпления и плащания на средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд ,,Земеделие”. По тази сметка изпълнителите по проектите внасят подлежащите на възстановяване средства.