23.03.2016

Продължава разработването на Стратегията за местно развитие на Община Поморие

mig_logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

В края на месец февруари и началото на месец март се проведоха поредица от информационни мероприятия в рамките на проекта за сформиране на Местна инициативна група и изготвяне на стратегия за местно развитие, който Община Поморие изпълнява по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Кметът Иван Алексиев и представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор взеха участие в информационна конференция, проведена на 25.02.2016 г. в НЧ „Светлина-1939” гр. Поморие. В началото на месец март в Зала №2 на Община Поморие се проведоха и четири информационни срещи за консултиране с местната общност, като всяка една от срещите беше насочена към различни групи заинтересовани страни, имащи пряко отношение към изготвянето на стратегията за местно развитие. В рамките на събитията бяха зададени редица въпроси от страна на участниците относно процеса на изготвяне на Стратегията и сформирането на Местна инициативна група-Поморие, бяха представени идеи и дадени предложения относно дейности за включване в Стратегията.

На информационните мероприятия присъстваха над 100 участници, всеки от които имаше възможност да попълни и анкетна карта, отразяваща неговите идеи и виждания относно допустимите за включване проектни дейности.

В рамките на проекта през месец февруари беше разработена и официална интернет-страница на местната инициативна група, като в началото на месец март уебсайтът вече беше достъпен в онлайн пространството. На страницата, достъпна на адрес www.migpomorie.eu,  е публикувана подробна информация за проекта и неговото изпълнение, качени са презентации от изминалите събития, анкетни карти, нормативни документи, както и друга важна информация, свързана с изготвянето на Стратегията за местно развитие.

Проектът се изпълнява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД50-174/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Настоящият материал е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на ЕЗФРСР и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.