15.03.2016

Съобщение относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост

СЪОБЩЕНИЕ

До участниците и заинтересованите лица в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост, представляващи Язовир Чаталдере, находящ се в землището на гр. Каблешково, местност „Бадемите“, собственост на Община Поморие съгласно АПОС № 326/18.08.1999 г., съставляващ поземлен имот № 000046, с площ 22.042 дка, съгласно скица № К10428/11.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Поморие и язовир Читакдере, находящ се в землището на гр. Каблешково, местност „Бадемите“, собственост на Община Поморие съгласно АПОС № 327/18.08.1999 г., съставляващ поземлен имот № 000047, с площ 7.288 дка, съгласно скица № К10429/11.03.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Поморие, включително техните водни площи и прилежащите им територии и съоръжения.

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 22.03.2016 г. от 11.00 часа в заседателна зала 2, в сградата на община Поморие, на адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 5 ще бъде проведено публично заседание на комисията, на което ще бъдат отворени пликове „Предложение” и „Обвързващо предложение” на допуснатите до този етап от процедурата участници.

Заседанието ще се проведе при условията на чл. 47, ал. 3 и по реда, предвиден в чл. 55б от ППЗК.

 

С уважение,

Диана Вечева,

Заместник председател на комисията.