09.03.2016

Започна приемът на предложения за разработване Стратегията за местно развитие

mig_logo

В резултат на подписания в края на 2015 г. тристранен договор между Община Поморие, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, за първи път град Поморие и съставните му селища имат условия за прилагане на многофондово финансиране. Безвъзмездната финансова помощ, отпуснатата по договора, е за подготвителни дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., чиято крайна цел е изготвяне на Стратегия за местно развитие 2016 – 2023 г.

Част от подготвителните дейности по проекта е създаването на Местна инициативна група (МИГ). Тя представлява публично-частно партньорство между общинската администрация, бизнеса и неправителствени организации. Групата обединява ресурси, знания и усилия за постигане на обществено значима цел, а именно разработване на стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР).  Тя ще подпомогне преодоляването на социалните и икономически различия на територията на МИГ-а, ще повиши нейната конкурентоспособност и ще я превърне в по-привлекателно място за живот.

Във връзка с това вече е достъпен и официалният сайт на МИГ Поморие, където е поместена детайлна информация и необходимите документи в помощ на заинтересованите страни. Всеки, който иска да даде своя принос за изготвяне на стратегията, може да го направи като изпрати предложението си или попълнена анкетна карта на електронната поща на eu_projects@pomorie.org.

В хода на кампанията вече бяха проведени множество разяснителни мероприятия относно мерките и дейностите по отделните оперативни програми, които могат да бъдат включени за финансиране в стратегията. Всички информационни срещи, консултации със заинтересовани страни и обществени обсъждания се радваха на растящ интерес от страна на местните хора.