01.03.2016

Заповед № РД-16-233/28.02.2017 г.

З А П О В Е Д

№ РД-16-233/28.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 5, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование, Постановление № 374 на Министерски съвет от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., след обсъждане на 21.02.2017 г. с директори на училища и детски градини на принципите за разпределение на средствата за държавно делегирани дейности за образование и средствата в общинска дейност за детските градини във връзка с прилагане системата на „делегиран бюджет” и съгласно показателите, определени в Решение № 304 на МС от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 г., изменено и допълнено с Решение № 920 на Министерски съвет от 02 ноември 2016 г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Утвърждавам формули и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти: за общинските учебни и детски заведения, считано от 01.01.2017 г., съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящата заповед.
  2. Делегирам права на директорите на училищата и детските заведения да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост.

Собствените приходи постъпват директно по банковите сметки на училищата и детските градини. Когато имотът е относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата дейност на училището или детското заведение право да се реализират собствени приходи не се делегират.

  1. Задължавам директорите на училищата и детските градини:

3.1  Да предоставят за утвърждаване от първостепенния разпоредител с бюджет план за приходи на училището, детската градина, респ. план за разходите за сметка на собствени приходи (чл. 282, ал. 21, т. 2 от ЗПУО). Приходите на общинските училища и детски градини, прилагащи системата на делегирани бюджети се планират в раздел приходи в делегираните дейности, като за целта в бюджетната бланка са включени съответните приходни параграфи. С тези средства се увеличава планът на разходите в делегираните дейности.

  • Да не извършват разходи и да поемат задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по бюджета на училището или детската градина.
  • Да установят евентуално наличие на просрочени финансови задължения към първо число на всеки календарен месец. При наличие на просрочие да уведомяват първостепенния разпоредител с бюджет за установените просрочени задължения повече от 1/12 от утвърдения бюджет в 7-дневен срок от установяването на просрочията, като представят за утвърждаване план за намаляване на разходите. При неутвърждаване на предложения план или при повторно установяване на просрочени задължения повече от 1/12 от утвърдения бюджет задължавам директорите да предлагат нов план за намаляване на разходите, който задължително включва и намаление на числеността на персонала.
  • Да публикуват на интернет страницата си утвърдения им бюджет и отчета за изпълнението му.
  • Да предоставят на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището и детската градина в срок до 15-то число след края на съответното тримесечие. Да публикуват същата на интернет страницата си. При липса на собствена интернет страница училищата и детските градини подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет в срок до 15-то число след края на съответното тримесечие.
  1. Задължавам директора на дирекция „ОКТХДС” съвместно с директорите на детските заведения ежегодно да организират разработването и предлагат за утвърждаване механизми за определяне на основните работни заплати и допълнителните възнаграждения на директорите на общинските детски градини при съблюдаване изискванията на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 1 на МОН за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Илия Джингов –           Зам.- кмет „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт”.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Заместник – кмет „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт”, Заместник – кмет „Бюджет и финанси”,  Директора на „Правно – нормативно, информационно и административно обслужване”,  „Звено за вътрешен одит”,  Главен експерт „Бюджет и финанси” и на директорите на общинските училища и детски градини за сведение и изпълнение.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Поморие