26.02.2016

Започват срещите с различни фокус-групи за консултиране изготвянето на стратегията за местно развитие

 

mig_logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Поредната информационна среща относно възможностите, които предлага подходът ВОМР (Водено от общностите местно развитие) чрез Стратегията за местно развитие, се проведе вчера (25.02.2016 г.) в НЧ „Светлина 1939”. Изготвянето и последващото изпълнение на Стратегията е от изключително важно значение за развитието на община Поморие през настоящия програмен период. За изработването на качествен документ е задължително участието на максимален брой заинтересовани страни и потенциални бенефициенти, които да допринесат със своите идеи и проектни намерения за идентифициране на дейностите с най-голям потенциал за изпълнение.

В тази връзка от 29.02.2016 г. започва провеждането на срещи за консултиране с местната общност, като всяка една от срещите ще адресира потенциални бенефициенти от различни целеви групи. Графикът за провеждане на срещите е както следва:

– 01.03.2016 г. (вторник) от 15.00 часа, в Зала 2 на Община Поморие – Фокус-група НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СПОРТНИ КЛУБОВЕ

– 01.03.2016 г. (вторник) от 17.00 часа, в Зала 2 на Община Поморие – Фокус-група ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА

– 02.03.2016 г. (сряда) от 15.00 часа, в Зала 2 на Община Поморие – Фокус-група ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СТОПАНИ, ЖИВОТНОВЪДИ, КООПЕРАЦИИ

 – 02.03.2016 г. (сряда) от 17.00 часа, в Зала 2 на Община Поморие – Фокус-група ОБРАЗОВАТЕЛНИ, КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Община Поморие изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ РД50-174/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.