08.02.2016

Информационна конференция по ПРСР 2014-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

ПОКАНА

Община Поморие, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ РД50-174/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, кани всички заинтересовани страни на информационна конференция, която ще се проведе в залата на читалището в гр. Каблешково на 10.02.2016 г. /сряда/ от 18.00 часа.

На това събитие ще бъде предоставена информация относно възможностите, които се откриват пред публичния, стопанския, нестопанския сектор и всички заинтересовани групи за включване на дейности за финансиране в стратегията за местно развитие, която предстои да се изготви през следващите месеци.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Поморие