10.01.2016

Започват информационни срещи по ПРСР 2014-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ПОКАНА

Община Поморие, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ РД50-174/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, кани всички заинтересовани страни на информационни срещи и кампании, които ще се проведат както следва:

  • 19.01.2016 г. 15:00 часа – Зала на младежки дом, с. Бата, Община Поморие
  • 19.01.2016 г. 18:00 часа – Клуб в с. Страцин, Община Поморие
  • 20.01.2016 г. 16:00 часа- малка зала на Читалището, гр. Каблешково, Община Поморие
  • 21.01.2016 г. 16:00 часа – зала на Читалището, с. Горица, Община Поморие
  • 22.01.2016 г. 14:00 часа – НЧ „Светлина 1939”, гр.Поморие, Община Поморие
  • 22.01.2016 г. 16:00 часа – зала на Читалището, гр.Ахелой, Община Поморие

На тези събития ще бъде предоставена информация относно подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), чиято основна цел е стимулиране на местното развитие в селските райони чрез стратегията за местно развитие, която предстои да се изготви през следващите месеци.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Поморие