27.01.2016

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от осем години

О Б Я В А

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.65   от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 23/22.12.2015 на Общински съвет Поморие и  Заповед № РД-16-76/25.01.2016г. на Кмета на Община Поморие е

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

І.За отдаване  под наем за срок от 8 /осем/ години на следния имот– публична общинска собственост :

  1. Имот – публична общинска собственост, представляващ помещение- № 13 /за офис/ на площ 24,20 в сграда, актувана с АОС  4371/18.09.2007г. с идентификатор 57491.504.104.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие при начална тръжна наемна цена 174,24лв. на месец  с вкл.ДДС и прилежащ терен към помещението на площ  38 кв.м   при начална тръжна наемна цена 190.00лв  на месец, без  вкл.ДДС, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

ІІ  Определя следните специфични условия :

1.В обекта  да се  осъществява дейност съобразно определеното предназначение.

2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект .

3.Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.

 ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.

 ІV.Стъпка на наддаване 10% от първоначалните тръжни наемни  цени.

  V.Спечелилия търга заплаща такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец. 

 VІ. Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а,  след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

VІІ.  Дата, час и място на провеждане на търга :

На 16.02.2016г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.

На 23.02.2016г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

 

 

 

 

СПРАВКИ    за обектите    – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99