22.01.2016

Съобщение от 22.01.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

С настоящото Община Поморие съобщава, че  в Държавен вестник от 19.01.2016г е обнародвано обявление, относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир Чаталдере и язовир Читакдере, находящи се в землището на гр. Каблешково, Община Поморие, Област Бургас на основание Решение № 42/22.12.2016 г. на Общински съвет Поморие и чл. 43 от Закона за концесиите .

Номерът на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник“, в който е обнародвано обявлението е № 1/ 19.01.2016г и е вписано в “Националния концесионен регистър” с пореден № А-000775. Обектът на концесията е: язовир Чаталдере, находящ се в землището на гр. Каблешково, местност „Бадемите“, собственост на Община Поморие съгласно АПОС № 326/18.08.1999 г., съставляващ поземлен имот №  000046, с площ 22.042 дка, съгласно скица № К10428/11.03.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Поморие и язовир Читакдере, находящ се в землището на гр. Каблешково, местност „Бадемите“, собственост на Община Поморие съгласно АПОС № 327/18.08.1999 г., съставляващ поземлен имот № 000047, с площ 7.288 дка, съгласно скица № К10429/11.03.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Поморие, включително техните водни площи и прилежащите им територии и съоръжения.