28.12.2015

Обявления по ЗУТ от 28.12.2015г.

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Петър Асенов Виденов, Людмила Вл. Дойчева, „Афродита риал естейт енд дивелпмънт груп” ЕООД и „Ройал инвестмент” ООД – заинтересована страна, заповед №РД-16-1070/ 24.11.2015г. за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ: 010302, 010303, 010304 и изменение на ПУП-ПЗ за ПИ: 010161, 010162 и 010269 в м. „Симеонова могила” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

 

Дата: 28.12.2015г.

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Станка Иванова Ганева и Надя Събева Ганева – заинтересована страна, заповед №РД-16-1069/ 24.11.2015г. за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 173 по кадастралния план на с. Бата.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр.Бургас чрез Община Поморие.

 

Дата: 28.12.2015г.