14.10.2015

Заповед № РД-16-952 / 14.10.2015 г.

З А П О В Е Д

РД-16-952

Поморие, 14.10.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА  и  чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс,

НАРЕЖДАМ

Да се публикувт на интернет страницата на Община Поморие списъка на заличените лица, като същия да се обяви и на информационните табла на Община Поморие и на информационните табла на кметствата в съставните за общината населени места.

Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник.

Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният избирател се вписва в избирателния списък до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.

 

Настоящата заповед да бъде обявена публично.

           

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Поморие г-н Тони Митев.

ЯНЧО ИЛИЕВ

В. и. д. Кмет на Община Поморие