06.10.2015

Заповед № РД-16-945 / 06.10.2015 г.

З А П О В Е Д

№ РД-16-945

Гр.Поморие , 06.10.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с чл. 8, ал. 2, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

 

О Б Р А З У В А М:

Подвижна избирателна секция на територията на Община Поморие във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и произвеждане на национален референдум на 25. 10. 2015 г.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

номерацията, обхвата и адреса, както следва:

 

Избирателна

Секция

№ по ред

Място за

Гласуване

Обхват и адрес на секцията

(улица, квартал,  населено място)

1 2 3
021700053 Гр.Поморие

Посещение по домовете

Община Поморие

Седалище на СИК

Сградата на Община Поморие

 

ЯНЧО ИЛИЕВ /п/

Вр. и. д. Кмет на Община Поморие