19.03.2015

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: „Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти”