13.12.2011

Решения от 3-то заседание проведено на 09.12.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.12.2011г.

/мандат 2011-2015г./

По т. 1. от дневния ред: „Докладна записка от инж.Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане структура на администрацията на Община Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 14/09.12.2011г.

На основание чл.21, ал.1 т.2 от ЗМСМА, Общинския съвет – Поморие одобрява общата численост и структурата на администрацията в Община Поморие както следва:

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ПО ДЕЙНОСТИ
№ на д-ст по ЕБК Функция/дейност делеги- рани от  държа-вата д/сти местни дейности дофинан- сиране Всичко
по Единна бюджетна класификация
  Общи държавни служби, в т.ч.: 88 3 25 116
122 Общинска администрация 88   25 113
123 Общински съвет   3   3
  Отбрана и сигурност в т.ч.: 8 3.5 0 11.5
239 Др. дейности по вътрешната сигурност   3.5   3.5
282 Отбранително-мобилизационна подготовка 3     3
  – дежурни 5     5
  Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда, в т.ч.: 0 35 0 35
601 У-е, к-л  и регулиране на д/ста  ЖС и териториално развитие   4   4
619 Др. дейности по жил.стр.,БКС и регионално развитие   5   5
621 У-е, к-л  и регулиране на д/ста по ООС   3   3
622 Озеленяване   17   17
623 Чистота   6   6
629 Др. дейности по благоустрояване и ООС       0
  Почивно дело, религ. дейности и култура 0 14.5 0 14.5
740 Музей и худ.галерии с местен характер   8.5   8.5
701 Почивно дело   2   2
745 Обредни домове и зали   4   4
  Икономически дейности и услуги 0 28 0 28
829 Дейности по селско и горско стопанство   17   17
898 Др.д/сти  по икономиката   11   11
                                                           ОБЩО 96 84 25 205

 

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ДЕЛЕГИРАНАТА ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Структурни звена Числе-ност
А) Кмет, зам.кмет, кмет на населено място, кметски наместник 20
Кмет 1
Зам.кмет „Бюджет и финанси” 1
Зам.кмет „Строителство,инфраструктура и транспорт“ 1
Зам.кмет „Образование, култура и хуманитарни дейности” 1
Кмет на населено място 10
Кметски наместник 6
Б) Структурни звена 68
Секретар на община 1
Звено за вътрешен одит 2
Финансов контрольор 1
Служител по сигурността  на информацията 1
І. Обща администрация 21
Служител „Връзки с обществеността“ 1
Служител по протокол 1
Технически сътрудник на кмета 1
Ръководител ЦАОГ 1
Дирекция  „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” 10
    Директор 1
    Специалисти „Бюджет и финанси“ 2
    Счетоводители 6
    Счетоводител-труд и работна заплата 1
Дирекция „Правно-нормативно информационно и административно обслужване” 7
    Директор 1
    Юристи 3
    Специалисти/експерти  ГРАО 2
    Специалист/експерт ЕСГРАОН 1
ІІ. Специализирана администрация 42
Главен архитект 1
Дирекция „Туризъм, инвестиции и управление на проекти” 7
    Директор 1
    Специалисти/експерти  „Туризъм“ 2
    Специалисти/експерти  „Инвестиции и управление на проекти“ 4
Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” 7
    Директор 1
    Специалисти/експерти 6
Дирекция „Строителство, общ.собственост и устройство на територията” 13
    Директор 1
        Отдел “Общ. собственост, управление на собствеността  и транспорт” 6
             Началник отдел 1
             Специалисти/експерти 5
        Отдел “Устройство на територията и опазване на околната среда” 6
             Началник отдел 1
             Специалисти/експерти 5
Дирекция „Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт” 7
    Директор 1
    Специалисти/експерти 6
Дирекция „Обществен ред и сигурност” 7
    Директор 1
    Специалисти/експерти 6
ОБЩО: 88

 

По т.2. от дневния ред: „Докладна записка от Директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно приемане на структура на ОП „СПОПТ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 15/09.12.2011г.

Общинския съвет – Поморие одобрява общата численост и структурата на  ОП „СПОПТ” гр.Поморие, както следва:

Директор – 1бр.

Гл.счетоводител – 1 бр.

Счетоводител-касиер – 1 бр.

Инкасатори – 3 бр.

Хигиенист – 1бр.

По т.3.от дневния ред: „Докладна записка от  инж.Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  предоставяне на Община Поморие на право на ползване на минералните води от находище „Каменар” и находище „Медово” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 16/09.12.2011г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и § 133 от Прeходните и заключителни разпоредби  на Закона  за водите, Общински съвет – Поморие дава съгласие Кмета на Община Поморие да предприеме действия пред Министъра на околната среда и водите за безвъзмездно предоставяне за управление и ползване на минералните води от находище „Каменар” и находище „Медово”, включени в Приложение 2 от Закона за водите, разположени на територията на Община Поморие за срок от 25 години.

По т.4. от дневния ред: „Докладна записка от  инж.Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на ЕВН за изграждане на трафопост в ПИ 57491.503.551 по кадастралната карта на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 17/09.12.2011г.

На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, Общински съвет – Поморие в качеството си на собственик на ПИ  57491.503.551 по кадастралната карта на гр.Поморие /по предходен план УПИ Х, кв.5 по плана на гр.Поморие/,  целият на площ 65 кв.м., при граници подробно описани в  АОС № 5188/07.12.2011г. дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на ЕВN България Електроразпределение АД за изграждане на трафопост  – 12 кв.м., сервитутна зона за обслужване на трафопоста – 53кв.м. или обща площ – 65кв.м. Пазарната цена на правото на строеж е определена в размер на 10 400лв. /десет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител.

            По т.5. от дневния ред: „Докладна записка от д-р Цветков – Управител на „МБАЛ- Поморие” ЕООД, относно разрешаване на дейност като хирург в „МБАЛ-Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 18/09.12.2011г.

          Общински съвет – Поморие задължава Кмета на Община Поморие да сключи анекс на договора на д-р Цветков – управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД , като към т.4 – задължения на  управителя да добавим т.8 със следния текст: „Да участва в лечебната и диагностична дейност по специалност „хирургия” и да работи по клинични пътеки, като изпълнител”.

          По т.6. от дневния ред: „Прегласуване на решение №  11/24.11.2011г. на Общински съвет – Поморие, относно избор на упълномощен представител на Общински съвет – Поморие в “Спортс пропърти мениджмънт Поморие” АД за общо събрание, което ще се проведе на 12.12.2011г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 18/09.12.2011г.

          Общински съвет – Поморие изменя свое решение № 11/24.11.2011г., както следва:

1.Във връзка с покана за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите в СПМ Поморие АД, с вх.рег. № ОС-05/10.11.2011г., Общински съвет – Поморие определя Любо Пеев Липчев за свой представител в Общото събрание на СПМ Поморие АД, което ще се проведе на 12.12.2011г. от 11.00часа на адреса на  офиса на дружеството в гр.Поморие, ул.”Пр.Стоянов” № 5а.

          2.Упълномощава представителя на Общински съвет –  Поморие със следните права:

          2.1.Да участва в работата на общото събрание при дневен ред, подробно описан в поканата.

          2.2.Да гласува „за” по т.1 от дневния ред.

2.3. Да гласува „въздържал се” по  т.2 от дневния ред.

3.Общински съвет – Поморие приема назначаването  на „Бургас одитинг” ООД за заверка на отчета за 2011г. на СПМ Поморие АД.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

 

3-то заседание

 

.