13.01.2015

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Проектиране и строителство (инженеринг) на обект:„Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”