29.11.2011

Решения от 2-то заседание проведено на 24.11.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 24.11.2011г.

/МАНДАТ 2011-2015г./

По т.1. от дневния ред: „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 4/24.11.2011г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

По т.2. от дневния ред: „Избор на заместник-председател на Общински съвет – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 5/24.11.2011г.

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет- Поморие избира за заместник-председател на Общинския съвет г-н НЕДЕЛЧО СТАЙКОВ СТАЙКОВ.

По т.3. от дневния ред: „Избор на членове на  постоянни комисии към Общински съвет – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 6/24.11.2011г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие избира постоянни комисии към Общински съвет, както следва:

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

1.Красимир Тенев Железчев – председател

2.Ива Димитрова Кусева

3.Катя Аргирова Христофорова

4.Мустафа Ахмед Ахмед

5.Керачка Михалева Митева-Стоянова

6.Неделчо Стайков Стайков

7.Живко Стойков Костадинов

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

1.Стефка Вълкова Ангелова – председател

2.Айдън Исуф Хасан

3.Красимира Стоянова Стоянова-Иванова

4.Катя Аргирова Христофорова

5.Милена Енева Георгиева

6.Аделина Цветанова Николова-Чолева

7.Емил Видков Пламенов

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

1.Адам Георгиев Адамов – председател

2.Христо Парашкевов Парашкевов

3.Любо Пеев Липчев

4.Юсеин Мехмед Мехмед

5.Красимира Стоянова Стоянова-Иванова

6.Пламен Вътков Иванов

7. Ива Димитрова Кусева

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

1.Любо Пеев Липчев – председател

2. Христо Парашкевов Парашкевов

3.Адам Георгиев Адамов

4.Красимир Тенев Железчев

5.Стефка Вълкова Ангелова

6.Мустафа Ахмед Ахмед

7.Детелин Костадинов Лилов

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  И ОСНОВНИ ПОМИНЪЦИ 

1.Детелин Константинов Лилов – председател

2. Аделина Цветанова Николова-Чолева

3.Живко Стойков Костадинов

4.Ганю Бонев Тотев

5.Неделчо Стайков Стайков

6.Керачка Михалева Митева-Стоянова

7.Емил Видков Пламенов

По т.4. от дневния ред: „Определяне временната заетост на председателя на Общински съвет – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 7/24.11.2011г.

1.Общински съвет – Поморие определя възнаграждението на Председателя на Общинския съвет в размер на 60% от основното месечно възнаграждение на кмета на общината за 24 работни часа седмично.

2. Възнаграждението на зам.председателя, който е с трудов договор на пълно работно време е в размер на 50% от възнаграждението на председателя на ОбС, като се взема предвид за основа възнаграждението на осем часов работен ден на председателя.

3.Общинските съветници получават месечно възнаграждение за участието си в заседания на Общинския съвет и заседания на постоянните комисии в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата  в общинската администрация за последния месец  от предходното тримесечие.

По т.5. от дневния ред: „Избор на представител на Общински съвет – Поморие в Областния съвет за регионално развитие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 8/24.11.2011г.

На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие определя  АДАМ ГЕОРГИЕВ АДАМОВ за представител на Общински съвет – Поморие в Областния съвет за регионално развитие.

По т.6. от дневния ред: „Определяне на делегат на Община Поморие в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 9/24.11.2011г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на Националното сдружение на общините в Република България, Общински съвет – Поморие определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България  представителя на Общински съвет – Поморие д-р МИЛЕНА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА.

По т.7. от дневния ред: „Определяне на общински съветници, които да вземат участие в комисиите по търговете и конкурсите” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 10/24.11.2011г.

Общински съвет – Поморие определя следните общински съветници за участие в комисиите по търговете:

Аделина Цветанова Николова-Чолева

Христо Парашкевов Парашкевов

Живко Стойков Костадинов

Красимир Тенев Железчев

Красимира Стоянова Стоянова-Иванова

Емил Видков Пламенов

Ива Димитрова Кусева

По т.8. от дневния ред: „Избор на упълномощен представител на Общински съвет – Поморие в “Спортс пропърти мениджмънт Поморие” АД за общо събрание, което ще са проведе на 12.12.2011г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 11/24.11.2011г.

1.Във връзка с покана за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите в СПМ Поморие АД, с вх.рег. № ОС-05/10.11.2011г., Общински съвет – Поморие определя Любо Пеев Липчев за свой представител в Общото събрание на СПМ Поморие АД, което ще се проведе на 12.12.2011г. от 11.00часа на адреса на  офиса на дружеството в гр.Поморие, ул.”Пр.Стоянов” № 5а.

2.Упълномощава представителя на Общински съвет –  Поморие със следните права:

2.1.Да участва в работата на общото събрание при дневен ред, подробно описан в поканата.

2.2. Да гласува „въздържал се” по т.1 и т.2 от дневния ред.

По т.9. от дневния ред: „Избор на комисия по Закона за разкриване конфликт на интереси” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 12/24.11.2011г. 

На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Общински съвет – Поморие избира комисия от трима члена в състав, както следва:

Детелин Константинов Лилов

Ива Димитрова Кусева

Керачка Михалева Митева-Стоянова

По т.10. от дневния ред: Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VІ и УПИ VІІІ” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 13/24.11.2011г.

На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, т.6 от ЗУТ, в качеството си на пряко заинтересуван собственик, Общински съвет – Поморие не възразява по ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VІ-за читалище /идентификатор по кад.карта 57491.503.11/ и  УПИ VІІІ- за озеленяване и детска площадка в кв.5 по плана на гр.Поморие и обособяването на нов УПИ Х с площ 65 кв.м. за трафопост и обслужваща улица с площ 100кв.м.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

2-ро заседание

.