08.11.2011

Решения от 1-то заседание проведено на 04.11.2011г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.11.2011г.

/МАНДАТ 2011-2015г./

По т.1 от дневния ред: “Избор на Председател на общинския съвет съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 1/04.11.2011г.

На основание чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира д-р МИЛЕНА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА за председател на Общинския съвет, мандат 2011-2015г.

По т.2 от дневния ред: “Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работа на  Общинския съвет и постоянните комисии към него” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 2/04.11.2011г.

На основание чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира временна комисия, която в двуседмичен срок да изготви  проект за Правилник за работата на общинския съвет и постоянните комисии към него в състав:

КАТЯ АРГИРОВА ХРИСТОФОРОВА

КЕРАЧКА МИХАЛЕВА МИТЕВА-СТОЯНОВА

ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА

СТЕФКА ВЪЛКОВА АНГЕЛОВА

НЕДЕЛЧО СТАЙКОВ СТАЙКОВ

ДЕТЕЛИНКОНСТАНТИНОВ ЛИЛОВ

МУСТАФА АХМЕД АХМЕД

По т.3 от дневния ред: „Предложение за възлагане на Кмета на Община Поморие да направи ревизия за предходните осем години” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 3/4.11.2011г.

Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие чрез компетентните органи да направи пълна ревизия за предходното осем годишното управление.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

1-во заседание