29.09.2014

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

BG-Поморие:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-38 от 29.09.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна

 

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Поморие, ул. „Солна“ № 5, За: инж. Кунчо Гайдов, Република България 8200, Поморие, Тел.: 0596 23052, E-mail: zam.kmet_Gaydov@pomorie.org, Факс: 0596 23052

Място/места за контакт: Община Поморие

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pomorie.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pomorie.bg/category/2profil-kupuvach/.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

 

Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция

 

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1)Обект на поръчката

Строителство

II.2)Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ- ГР. ПОМОРИЕ“

II.3)Кратко описание на поръчката

Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие. Предвижда се реконструкция и модернизация на съоръженията на рибарския пристан за превръщането му в рибарско пристанище с достатъчен капацитет на пристанищните съоръжения. За реализирането на тази цел е необходимо създаването на подходящи условия за защитени пристани за швартоване и техническо обслужване на плавателните съдове, разтоварване на уловите, осигуряване производство на лед, възможности за съхранение на уловите, осъществяване на контрол и окачествяване, места за провеждане на търгове за първа продажба, изграждане на подходящи санитарни зони, организиране на транспорт и др. Предмета на поръчката включва следните подобекти: Подобект 1: „Пристанищни съоръжения“; Подобект 2: „Площадкови Електро и ВиК мрежи“; Подобект 3: „Сграда за рибна борса и административно обслужване“; Подобект 4: „Сграда за ремонтни работилници“;

II.4)Общ терминологичен речник (CPV)

45241000, 45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи на пристанища
Строителни и монтажни работи

ІI.5)Вид на процедурата

Открита процедура

 

ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Процедурата е открита с решение

номер: ОП-38 от 19.08.2014 г.

III.3)Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата „Електронен подател“

Година и номер на документа:

2014-619872

III.4)Документ, за който се отнася тази публикация

III.4.2)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 712-2014-10

III.4.3)Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.5)Дата на изпращане на оригиналното обявление

19.08.2014 г.

 

ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

 

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1)Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2)Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6)Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:

30/09/2014 17:00

Да се чете:

10/10/2014 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:

23/09/2014 17:00

Да се чете:

30/09/2014 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Вместо:

30/09/2014 17:00

Да се чете:

10/10/2014 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:

01/10/2014 13:00

Да се чете:

13/10/2014 13:00

V.9)Друга допълнителна информация:

Удължаването на сроковете е направено, тъй като възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата, когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от оглед на мястото на изпълнение, поискано с писмо от заинтересовано лице, подадено в Община Поморие на 26.09.2014 г.

 

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

 

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 

VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.09.2014 г.

 

Възложител

Трите имена: Иван Атанасов Алексиев

Длъжност: Кмет на Община Поморие