25.09.2014

Съобщение относно публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР в изпълнение на: „Реконструкция на лятно кино “Яворов”, реконструкция на крайбрежна алея “Яворов” в отсечката между стария кей, и лятното кино по плана на гр.Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на: „Реконструкция на лятно кино „Яворов“ в ПИ 57491.503.470, реконструкция на крайбрежна алея „Яворов“ в отсечката между стария кей, и лятното кино в ПИ 57491.503.343, ПИ 57491.503.473, и ПИ 57491.503.471 и ПИ 57491.503.470 по плана на гр.Поморие“ по Проект № 388/11.08.2014г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство, публикувана в АОП под № 9032811 от 18.08.2014г.

На основание чл.101а от ЗОП и отразени резултати в Протокол от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД 16-843/28.08.2014 г.

ОБЯВЯВАМ:

Класирането на участниците и определения за изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на: „Реконструкция на лятно кино „Яворов“ в ПИ 57491.503.470, реконструкция на крайбрежна алея „Яворов“ в отсечката между стария кей, и лятното кино в ПИ 57491.503.343, ПИ 57491.503.473, и ПИ 57491.503.471 и ПИ 57491.503.470 по плана на гр.Поморие“ по Проект № 388/11.08.2014г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство, публикувана в АОП под № 9032811 от 18.08.2014г., както следва:

На първо място участник – „Агроводинвест” ЕАД, град София с обща оценка от 100 точки.

На второ място участник – „Дедал” ЕООД с обща оценка от 88.89 точки.

Отстранени участници – няма

Определен за изпълнител на обществената поръчка – участник Агроводинвест” ЕАД, град София.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Протокол