24.09.2014

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: „Реконструкция на лятно кино “Яворов”, реконструкция на крайбрежна алея “Яворов” в отсечката между стария кей, и лятното кино по плана на гр.Поморие”

 

BG-Поморие:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-043 от 24.09.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна

 

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1)Наименование и адрес

Община Поморие, Поморие 8200, ул.Солна 5, За: инж.Кунчо Гайдов-зам.кмет на Община Поморие, РБ 8200, Поморие, Тел.: 0596 23052, E-mail: zam.kmet_Gaydov@pomorie.org, Факс: 0596 23052

Място/места за контакт: Поморие 8200, ул.Солна 5

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pomorie.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pomorie.bg.

I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

 

Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция

 

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1)Обект на поръчката

Строителство

II.2)Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Реконструкция на лятно кино „Яворов“ в ПИ 57491.503.470, реконструкция на крайбрежна алея „Яворов“ в отсечката между стария кей, и лятното кино в ПИ 57491.503.343, ПИ 57491.503.473, и ПИ 57491.503.471 и ПИ 57491.503.470 по плана на гр.Поморие“

II.3)Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция на лятно кино „Яворов“ в ПИ 57491.503.470, реконструкция на крайбрежна алея „Яворов“ в отсечката между стария кей, и лятното кино в ПИ 57491.503.343, ПИ 57491.503.473, и ПИ 57491.503.471 и ПИ 57491.503.470 по плана на гр.Поморие“.За обекта, предмет на настоящата обществена поръчка е изготвен технически инвестиционен проект по 2 (два) подобекта, включващи следните части:ПОДОБЕКТ: Реконструкция на алея „Яворов“:Част Строителноконструктивна;Част Електро;Част Озеленяване, Благоустройство и паркоустройство;Част Пожарна безопасност.ПОДОБЕКТ: Реконструкция на Лятно Кино:Част Архитектура;Част Строителноконструктивна;Част Електро – ел. инсталации;Част Електро – пожароизвестителна инсталация;Част ВиК;Част ОВК;Част Технологично обзавеждане.Инвестиционният проект е част от настоящата спецификация.Всички марки и модели, посочени в инвестиционния проект и в записките към него следва да се считат за примерни, като участниците могат да предлагат и еквивалентни марки и модели, които да отговарят на посочените характеристики.Строителният обект, предмет на поръчката, е строеж трета категория.

II.4)Общ терминологичен речник (CPV)

45243500

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за защита от морето

ІI.5)Вид на процедурата

Открита процедура

 

ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1)Процедурата е открита с решение

номер: 620925 от 26.08.2014 г.

Година и номер на документа:

III.4)Документ, за който се отнася тази публикация

III.4.2)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 712-2014-13

III.5)Дата на изпращане на оригиналното обявление

24.09.2014 г.

 

ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

 

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1)Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2)Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5)Текст за коригиране в оригиналното обявление:

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Вместо:

Дата: 25/09/2014 час: 17:00

Да се чете:

Дата: 06/10/2014 час: 17:00

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Вместо:

Дата: 26/09/2014 час: 11:00

Да се чете:

Дата: 07/10.2014 час: 11:00

V.6)Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:

25/09/2014 17:00

Да се чете:

06/10/2014 17:00

 

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http:/cpc.bg.

VI.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

 

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 

VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.09.2014 г.

 

Възложител

Трите имена: Иван Атанасов Алексиев

Длъжност: Кмет на община Поморие