24.09.2014

Заповед № РД-16-949 / 24.09.2014 г.

З А П О В Е Д

№  РД-16-949

Поморие, 24.09.2014 г.

 

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.93 , т.2 от АПК и чл.8 , ал.2 от Изборния кодекс

ИЗМЕНЯМ:

Заповед РД-16-748/11.08.2014г. относно образуване избирателни секции на територията на Община Поморие за произвеждане избори за народни представители за Народно събрание  на 05.10.2014 г., като

ЗАКРИВАМ избирателна секция 021700050 на територията на ВПД-Сарафово поради факта , че не са налице минималният брой избиратели 10 / десет / на брой за образуване на избирателна секция:

 

Настоящата заповед да бъде обявена публично.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ:/п/

Кмет на Община Поморие