23.09.2014

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”

 

Уважаеми участници,

В отговор на постъпило запитване и на основание чл. 29 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение:

 

Въпрос 1:

В документацията за участие в настоящата процедура, Приложение № Б „Указания за участие и подготовка на офертата“, точка 3. „Критерии за подбор“, точка 3.33 „Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците“ е записано следното:

„Доказателства за извършеното строителство:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности“.

Ще приеме ли Възложителят като удостоверения за добро изпълнение референции, издадени от възложителя на съответния изпълнен обект, съдържащи: стойност, дата на приключване на изпълнението; място, вид и обем на строителството; изпълнение в съответствие с нормативните изисквания; дата и подпис на издателя, както и данни за контакта?

 

Отговор 1:

За доказване на извършеното строителство, Възложителят ще приеме като удостоверения за добро изпълнение референции, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, дата и подпис на издателя, както и данни за контакт.

 

Въпрос 2:

Ще приеме ли възложителят като „документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности“ да се приложат: Приемо-предавателен протокол за установяване на годността за ползване на строежа; Констативен Акт № 15 за установяване годността за приемане на строеж; Констативен Акт № 16 за установяване годността за ползване на строежа и Разрешение за ползване?

 

Отговор 2:

Възложителят ще приеме всякакви документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

 

Въпрос 3:

Моля Възложителят да уточни на какво разстояние от строителната площадка на обекта се намира предвиденото депо и какви са неговите такси за земни маси и строителни отпадъци.

 

Отговор 3:

Излишните земни маси на обекта следва да се извозват на 10 км., като такса депо е в размер на 5,60 лв. с ДДС на м3.

 

Въпрос 4:

Във връзка с почистване на морското дъно от скални късове, моля Възложителят да уточни има ли определена точка в морското пространство за депониране на драгажните маси и на какво разстояние е тя от обекта.

 

Отговор 4:

Поради малкия обем на драгажни маси, се предвижда депонирането им в рамките на обекта и по-конкретно в телата на съоръженията, които се предвижда да бъдат изградени.

 

Въпрос 5:

В документацията за участие в настоящата процедура, Приложение № 1 Б „Указания за участие и подготовка на офертата“, точка 3 „Критерии за подбор“, точка 3.3. „Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците“ и в Образец №1 „Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата“ е записано, че за доказване наличието на изисквания от Възложителя екип от експерти се прилага само „Списък – декларация за предложените експерти (инженерно-технически състав) за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката – по образец № 9 (в оригинал)“. Моля Възложителят да потвърди, че освен този списък не се прилагат допълнителни документи (дипломи, трудови книжки и др.).

 

Отговор 5:

За доказване на поставените изисквания, Възложителят изисква представянето само на Списък – декларация за предложените експерти (инженерно-технически състав) за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката – по образец № 9 (в оригинал).

 

 

С уважение,

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ  /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ