19.09.2014

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”

 

Уважаеми участници,

 

В отговор на постъпило запитване и на основание чл. 29 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение:

 

Въпрос 1:

 

В Раздел 11.2.3. Технически възможности, Минимални изисквания в т. 2.4. за позиция „Инженер „ХТС“, се изисква минимално придобита образователна степен „магистър“, специалност „ХТС“ или еквивалентна.

Отговаря ли на минималните изисквания за допустимост на Възложителят Инженер с придобита образователна степен „магистър“, специалност „ХМС“.

 

Отговор 1:

 

Специалност „ХМС” не се приема като еквивалентна на специалност „ХТС”, следователно Инженер с придобита образователна степен „магистър”, специалност „ХМС” не отговаря на минималните изисквания за допустимост на Възложителя.

 

С уважение,

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ