19.09.2014

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”

 

Уважаеми участници,

В отговор на постъпило запитване и на основание чл. 29 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение:

 

Въпрос 1:

 

Съгласно Приложение „Пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация“ към документацията за участие:

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

  1. Предмет и цел на поръчката

Предмет и цел на поръчката/договора – извършване на строително-монтажни работи и
дейности на обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище – гр. Поморие“ –
етап I.

III. ОБХВАТ НА РАБОТАТА

7. Етапи на изпълнение и срокове.

За обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище – гр. Поморие” има издадено разрешение за строеж № РС – 7 от 24.02.2014 г., включващо следните подобекти: „Пристанищни съоръжения”, „Сграда за ремонтни работилници”, „Сграда за рибна борса и административно обслужване” и „Площадкови електро и ВиК мрежи”.

Съгласно заповед №РС – 16 от 17.04.2014 г. на Министъра на регионалното развитие за допълване на издаденото Разрешение за строеж №Р С – 7 от 24.02.2014 г., изграждането и въвеждането в експлоатация на обекта следва да се осъществи на следните етапи:

I етап: ,Пристанищни съоръжения ~ западен мол от профил 0′ до профил 5′“, „Сграда за ремонтни работилници“, „Сграда за рибна борса и административно обслужване“ и „Площадкови електро и ВиК мрежи“;

П етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5″;

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнението на I етап: „Пристанищни съоръжения – западен мол от профил 0′ до профил 5″ “ „Сграда за ремонтни работилници“, „Сграда за рибна борса и административно обслужване“ и „Площадкови електро и ВиК мрежи“.

 

Моля да дадете разяснения къде е ситуиран „западен мол от профил 0′ до профил 5″‘, тъй като в обяснителната записка на техническия проект е описано, че западен ограден мол е зона „Е“.

 

Отговор 1:

 

Търсената информация се намира в папка Технически проект …… (tech_proekt.rar), „Проекти – Last – северна стена”, приложена към документацията за участие.

Въпрос 2:

В представеното КС към документацията за участие за позициите по т. 1.12 са нанесени количества, които съответстват на количествата от количествените сметки за Източен ограден мол към техническия проект.

След като предмет на настоящата обществена поръчка е западен мол от профил 0′ до профил 5′, моля да дадете разяснение позициите и количествата по т.1.12 от КС дали подлежат на корекция.

 

Отговор 2:

 

Позициите и количествата от т. 1.12 по КСС от документацията за участие не подлежат на корекция. Всички позиции от т. 1.12 подлежат на остойностяване във вида, в който са представени, без описаните по-долу позиции, които не следва въобще да бъдат остойностявани:

 

1.12.

Кофраж за фундамент на вълнобоен блок – прави стени

647.79

м²

1.12.

Кофраж за вълнобоен блок – криволинейно очертание

370.64

м²

1.12.

Добавка за видим кофраж – криволинейно очертание

370.64

м²

1.12.

Кофраж за фундамент на вълнобоен блок – прави стени

472.07

м²

1.12.

Кофраж за вълнобоен блок – криволинейно очертание

769.02

м²

1.12.

Добавка за видим кофраж – криволинейно очертание

769.02

м²

1.12.

Кофраж за фундамент на вълнобоен блок – прави стени

618.06

м²

1.12.

Кофраж за вълнобоен блок – криволинейно очертание

733.51

м²

1.12.

Добавка за видим кофраж – криволинейно очертание

733.51

м²

 

 

Въпрос 3:

Моля да дадете разяснение за кои дейности на чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи следва да бъдат декларирани гаранционни срокове.

Отговор 3:

Гаранционните срокове следва да бъдат декларирани за дейностите, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1, т. 3, т. 4,  т. 5, т. 7, т. 8 и т. 12 от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Въпрос 4:

Моля да дадете разяснение за кои строителни материали следва да бъде направено описание на техническите показатели.

Отговор 4:

Описание на техническите показатели следва да се направи за всички строителни продукти/материали, които се предлагат за влагане при изпълнението на поръчката.

 

 

С уважение,

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ