19.09.2014

Съобщение относно процедура по ЗОП с предмет: “Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие, което включва извършване на СМР в съществуващо Рибарско пристанище – гр. Поморие.”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище- гр. Поморие”

Уважаеми участници,

В отговор на постъпило запитване и на основание чл. 29 от ЗОП, Ви предоставяме следното разяснение:

 

Въпрос 1:

В документацията за участие в настоящата процедура, Приложение № 1А „Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация“, точка III. „Обхват на работата“, точка 7. „Етапи на изпълнение и срокове“ е записано следното: „Предмет на настоящата обществена поръчка e изпълнението на I етап:Пристанищни съоръжения – западен мол от профил 0′ до профил 5′“, „Сграда за ремонтни работилници“, „Сграда за рибна борса и административно обслужване“ и „Площадкови електро и ВиК мрежи“. Срока за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-късно от 30.06.2015 г.“. Като втори етап на проекта е посочено: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“. В Приложени № 6.2 „Количествено-стойностна сметка“ са заложени позиции, обхващащи цялото рибарско пристанище, т.е. източен и западен мол.

Моля Възложителят да уточни каква е разликата между „западен мол“ и „западен предпазен мол“, опоменати в двата етапа на изпълнение. Моля Възложителят да уточни дали срокът за изпълнение (30.06.2015 г.) и количествената сметка се отнасят само за изграждане на I етап: „Пристанищни съоръжения – западен мол от профил 0′ до профил 5′, „Сграда за ремонтни работилници“, „Сграда за рибна борса и административно обслужване“ и „Площадкови електро и ВиК мрежи“

 

Отговор 1:

„Западен мол” и „Западен предпазен мол” са едно и също съоръжение. Срокът за изпълнение и КСС се отнасят за етап І, в рамките на който се предвижда частично изграждане на „западен мол” от профил 0′ до профил 5′ по заложените количества от КСС.

 

 

 

 

С уважение,

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ