11.09.2014

Съобщение относно провеждане на консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Поморие за провеждане на избори за народни представители.

ДО

ПП „ГЕРБ”

ул. „Конт Андрованти” № 5

гр. Бургас

и

чрез председателя Бойко Борисов

1414 гр. София

пл. „България“ № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17

e_mail: info@gerb-bg.com, paunov@gerb.bg

 

ДО

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

Областен Съвет на БСП

ул. „Тутракан” № 4

гр. Бургас

п.к. 195

и

чрез представляващия Михаил Миков

район Възраждане, ул. „Позитано“ № 20,

п.к. 382, гр. София

e_mail: bsp@bsp.bg

 

ДО

ПП „ДПС”

ул. „Александровска” № 7-9

гр. Бургас

и

чрез председателя Лютви Местан

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А

1000 гр. София

e_mail: karadayi@dps.bg

 

ДО

ПП „АТАКА”

чрез председателя Волен Сидеров

ул. „Врабча“ № 1;

1000, гр. София

e_mail: centrala@ataka.bg

 

ДО

Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

ул. „Ал. Богориди” № 34

гр. Бургас

e_mail: t.ivanov59@abv.bg

и

чрез представляващите Божидар Лукарски, Радан Кънев,

Меглена Кунева, Корман Исмаилов,

Николай Ненчев, Тодор Танев

ул. Г. Бенковски № 7,

гр. София

e_mail: ekipbggrajdani@grajdani.bg

 

ДО

Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,

ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,

ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

чрез представляващите Николай Бареков,

Красимир Каракачанов, Румен Йончев, Драгомир Стефанов

бул.”Черни връх” № 25А, ет. 1,

гр. София

e_mail: carlosarnaldocontrera@gmail.com

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С Указ № 201 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България (обн. ДВ бр. 65 от 6.08.2014г.) е определен 5 октомври 2014 г. за дата на произвеждане на избори за народни представители.

В тази връзка и на основание чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс (Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., изм., бр. 35 от 22.04.2014 г., в сила от 22.04.2014 г., бр. 53 от 27.06.2014 г.) Решение № 672-НС от 13.08.2014г. на Централната избирателна комисия и Решение № 4-НС от 18.08.2014 г. на Районна избирателна комисия – Бургас, Ви уведомявам, че на 12.09.2014 г. от 10:00 ч. в Зала № 2 в сградата на Община Поморие, с административен адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 5 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Поморие за провеждане на избори за народни представители.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции – ПП „ГЕРБ”, КП „Коалиция за България”, ПП „ДПС”, ПП „АТАКА” и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени – коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” и коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”. В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

Подвижната секционна избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Броят на членовете на подвижната секционна избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, посочен в Решение № 4-НС/18.08.2014 г. на РИК – Бургас е определен:

–  за подвижните избирателни секции /ПСИК/ СИК е в състав от 5 члена.

При участието си в консултациите, представителите на политическите партии и коалиции следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на подвижната секционна избирателна комисия, което съдържа:

– имената на предложеното лице;

– единен граждански номер (ЕГН);

– образование и специалност;

– длъжност в комисията;

– телефон за връзка с предложеното лице;

– наименование на партията/коалицията, която го предлага.

2. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите или коалициите лица за състава на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратяват предсрочно, в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден.

Следва да се има предвид, че заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

3. Заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. С тях се удостоверяват и пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.

4. При участие в консултациите на упълномощени лица се представя пълномощно в оригинал, подписано от представляващия партията или коалицията.

Напомняме Ви, че на основание чл. 96 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс докато заема длъжността си, член на секционна избирателна комисия не може да бъде:

1. кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

2. на изборна длъжност в държавен или местен орган;

3. орган на изпълнителната власт;

4. заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство;

5. съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;

6. заместник областен управител или заместник-кмет;

7. военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Държавната агенция „Технически операции” или в Държавната агенция „Национална сигурност”.

Членовете на секционната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

 

Настоящата покана ще бъде изпратена на посочените адреси, по факс или електронна поща, и обявена на таблото и на страницата на Община Поморие –  http://pomorie.bg.

 

 

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ  /П/          

Кмет на Община Поморие