11.09.2014

Заповед № РД-16- 915/ 10.09.2014

З А П О В Е Д

№ РД-16- 915

 Гр.Поморие , 10.09.2014 г.

На основание чл.44, ал.1 и 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2, чл. 37 , чл. 89, ал. 2, чл. 90   от Изборния кодекс

 

О Б Р А З У В А М:

Подвижна избирателна секция на територията на Община Поморие за произвеждане   избори за народни представители за Народно събрание на 05. 10. 2014 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

                 номерацията, обхвата и адреса, както следва:

 

Избирателна

Секция

№ по ред

Място за

Гласуване

Обхват и адрес на секцията

(улица, квартал,  населено място)

1

2

3

021700053

Гр.Поморие

Посещение по домовете

Община Поморие

Седалище на СИК

Сградата на Община Поморие

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ/ П /

Кмет на Община Поморие