01.09.2014

Класиране на офертите, подадени за участие в открита обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, по обособени позици, за нуждите на детско заведение ОДЗ „Детелина” гр. Поморие, общ. Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ

  Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в открита обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, по обособени позици, за нуждите на  детско заведение ОДЗ „Детелина” гр. Поморие, общ. Поморие”, (публикувано с решение в АОП 612343/30.06.2014 г. и обявление в АОП № 612350/30.06.2014г.)

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията от длъжностни лица, назначена със заповед  № 140/12.08.2014 г.  за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в откирита обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, по обособени позици, за нуждите на  детско заведение ОДЗ „Детелина” гр. Поморие, общ. Поморие”, обявена в Агенция за обществени поръчки (АОП) № 612343/30.06.2014 г. и обявление в АОП № 612350/30.06.2014г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

 

ОБЯВЯВАМ

 

І. Класирането на участниците  на открита обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, по обособени позици, за нуждите на  детско заведение ОДЗ „Детелина” гр. Поморие, общ. Поморие”, обявена в Агенция за обществени поръчки (АОП) № 612343/30.06.2014 г. и обявление в АОП № 612350/30.06.2014г.   както следва:

 

1. На първо място „Гранд” ООД с 100 (сто) точки.

 

 

УТВЪРДИЛ:

ГИНКА АТАНАСОВА /П/

ДИРЕКТОР