01.09.2014

Заповед № РД-16-880 / 29.08.2014

З А П О В Е Д

 РД-16-880

Поморие, 29.08.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл, 175, чл. 181- 186 от Изборния кодекс

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

I. Определям места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, агитация, както следва:

в гр. Поморие– металните платна пред сортови семена в кв. ”Свети Георги”-     ул. “Княз Борис I” № 165-167

в гр. Ахелой – витрините на читалището-  ул. “Слънчев Бряг” № 19.

в гр. Каблешково – витрините на автогарата”- ул. “Черно море” № 23, информационните табла в центъра- ул. “Васил Левски”.

в с. Александрово – бивш ресторант на ул. ”Хан Аспарух”.

в с. Бата – оградата на парка в центъра на селото- ул. “Иван Вазов” № 26, информационното табло пред фурната за хляб- ул. “Иван Вазов” № 23.

в с. Белодол – бетонната стена до моста.

в с. Габерово –  автозаслона- ул. “Съединение” (на площада).

вс. Горица – информационното табло- ул. “Кирил и Методий” , клуба на пенсионера- ул. “Кирил и Методий”, информационното табло до мраморната чешма- ул. “Хаджи Димитър”  и информационното табло на кметството- ул. “Кирил и Методий”, информационно табло на хранителния магазин ул. ”Кирил и Методий”.

в с. Гълъбец –  информационното табло до фурната- ул. “Пирин”, табло пред кметството- ул. “Николай Лъсков” № 11 .

в с. Дъбник –подпорната стена до чешмата в центъра на селото – ул. “Стара планина”.

в с. Каменар – стените на магазините и автоспирката- ул. “Алакария”.

в с. Косовец – автозаслона .

в с. Козичино- пред читалището, пред пощата.

в с. Лъка – магазина за хранителни стоки- ул. “Дунав” № 3.

в с. Медово – магазини за хранителни стоки – инф.табло.

в с. Порой – стената на паркинга- ул. “Кирил и Методий” № 26.

в с. Страцин – стените на многофункционалната сграда, информационните табла пред парка- ул. “Черно море”.

II. Предизборната кампания се открива на 05.09.2014 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24:00 ч. на 03.10.2014 г.

1. Предизборната кампания се води  на български език.

2. Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците  имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

3. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

4. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

5. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

6. „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.

Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

7. Агитационните материали се поставят на определените от кмета места, а на сгради, огради и витрини- с разрешение на собственика или управителя на имота.

10. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители до началото на предизборната кампания) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали по републиканската пътна мрежа и общинските пътища. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината. Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът. В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител кмета на съответната община или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

 

III. Забранява се:

 

1. Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасност на движението, както и  на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

2. Забранява се унищожаването и заличаването  на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

3. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции  и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, не по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

4. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

5. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

6. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

7. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

8. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

9. Когато секционната избирателна комисия установи наличие на материали, в изборните помещения и на разстояние, по– малко от 50 метра от входа на сградата, тя незабавно ги отстранява- при необходимост с съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи.

IV. Забрана за агитационни материали извън предизборната кампания:

 

1. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.

2. Сигнали за поставените предизборните агитационни материали извън предизборната кампания се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

3. Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, кметството или от областния управител.

4. Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материала.

5. В случай, че лицето, в чиято полза е предизборния агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта материала се премахва от областния управител, кмета на съответната община, кметството като при необходимост може да поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

 

V. Премахване и изземване на агитационни материали.

 

1. Кметът на общината, кметството или кметския наместник по решение на районната избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи премахва или изземва агитационни  материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

2. Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7- дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали.

 

Заповедта да се оповести публично,  да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници в общината, представителите на политическите партии и коалиции .

 

Копие от заповедта да се изпрати за сведение на началника на РПУ- Поморие.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община- Поморие-Тони Митев.

 

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

Кмет на Община Поморие