18.08.2014

Оценка на изпълнението на общинския план за развитие 2007-2013