01.08.2014

Приключи проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие“

opak-logo

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПроведе се заключителна пресконференция, организирана в рамките на проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”, Договор № 13-13-29 от 13.11.2013 г., Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 77 469,24  лв., а крайният срок за изпълнението му – 13.08.2014 г.

 

Ръководителят на екипа за управление на проекта Хубавина Япаджиева и Александър Паличев от фирмата изпълнител „Булекопроекти” ООД представиха постигнатите резултати. В рамките на изпълнението на проекта беше извършена независима оценка на Общинския план за развитие за 2007-2013 г. и бяха разработени механизми за мониторинг на общински политики в областта на инфраструктурата, социалните услуги, селското стопанство и туризма. Мониторинговите доклади бяха изготвени след проведени обсъждания  с представители на заинтересованите местни фирми и граждански сдружения. По време на дискусиите, екипът по проекта запозна участниците с конкретните дейности за по-добро и ефективно изпълнение на политиките във всички сектори, както и с необходимостта от сътрудничество с гражданското общество и неправителствените организации.

Разработените мониторингови доклади ще залегнат в Общинския план за развитие на Община Поморие за следващия програмен период 2014-2020 г.