28.07.2014

Ще се проведе закриващо информационно събитие по проекта за по-добро изпълнение на политики

opak-logo

Уважаеми дами и господа,

 

Община Поморие ви кани да участвате в закриващо информационно събитие, организирано в рамките на проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”, Договор № 13-13-29 от 13.11.2013 г., Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Пресконференцията ще се проведе на 30.07.2014 г., от 13:30 часа, в зала №2 на Община Поморие, като в нея ще участват ръководителят на екипа за управление на проекта и представители на фирмите изпълнители.