22.05.2014

Заповед № РД-16-399 / 22.05.2014г.

З А П О В Е Д

№ РД-16-399

Поморие,  22.05.2014г.

 

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.93 , т.2 от АПК и чл.8 , ал.2 от Изборния кодекс

ИЗМЕНЯМ:

Заповед РД-16-227/26.03.2014г. относно образуване избирателни секции на територията на Община Поморие за произвеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., като

ЗАКРИВАМ избирателна секция 021700048  МБАЛ Поморие поради факта , че не са налице минималният брой избиратели 10 / десет / на брой за образуване на избирателна секция:

 

Настоящата заповед да бъде обявена публично.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ:/п/

Кмет на Община Поморие