10.05.2014

Предстоят обсъждания на разработваните механизми за мониторинг на общински политики по проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”

opak-logo

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

www.opac.government.bg

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с реализирането на проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”, Договор № 13-13-29 от 13.11.2013 г., Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Ви уведомяваме, че на 13.05.2014 г. и 14.05.2014 г. в Зала № 2 в сградата на Община Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5 в изпълнение на Дейност 4 „Провеждане на кампания за ангажиране и консултиране на местните общности” ще се проведат обсъждания на разработваните механизми за мониторинг на общински политики както следва:

1. На 13.05.2014 г. (вторник) от 10:00 часа ще се проведе обсъждане на разработваните механизми за мониторинг на общинска инфраструктурна политика.

2. На 13.05.2014 г. (вторник) от 12:00 часа ще се проведе обсъждане на разработваните механизми за мониторинг на общинска социална политика.

3. На 14.05.2014 г. (сряда) от 10:00 часа ще се проведе обсъждане на разработваните механизми за мониторинг на общинска селскостопанска политика.

4. На 14.05.2014 г. (сряда) от 12:00 часа ще се проведе обсъждане на разработваните механизми за мониторинг на общинска политика в областта на туризма.

По време на всяко обсъждане ще бъдат предоставени на участниците:

1. информация за разработвания механизъм за мониторинг на съответната общинска политика;

2. разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване на висока ефективност на механизмите;

3. разясняване на необходимостта и значението на тези механизми за качествено прилагане на съответната общинската политика;

 

Хубавина Япаджиева

Ръководител на проект