24.04.2014

Заповед № РД- 16-310/ 24.04.2014 г.

З А П О В Е Д

 РД- 16-310

Поморие, 24.04.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл, 175, чл. 181- 186 от Изборния кодекс

ЗАПОВЯДВАМ:

I.Определям места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, агитация, както следва:

в гр.Поморие – металните платна пред сортови семена в кв.”Св.Георги”.

в гр.Ахелой – витрините на читалището.

в с. Александрово – бивш ресторант на   ул.”Хан Аспарух”.

в гр.Каблешково – витрините на автогарата, информационните табла в центъра.

в с.Бата – оградата на парка в центъра на селото,информационното табло пред фурната за хляб.

в с.Белодол – бетонната стена до моста.

в с.Габерово –  магазина за хранителни стоки и кафе.

в с.Горица – информационното табло, клуба на пенсионера, информационното табло до мраморната чешма и информационното табло на кметството, информационно табло на хранителния магазин ул.”Кирил и Методий”.

в с.Гълъбец –  информационното табло до фурната, табло пред кметството.

в с.Дъбник –подпорната стена до чешмата в центъра на селото.

в с.Каменар – стените на магазините и автоспирката.

в с.Косовец – автозаслона, магазина за хранителни стоки.

в с.Козичино- пред читалището, пред пощата.

в с.Лъка – магазина за хранителни стоки.

в с.Медово – магазини за хранителни стоки – инф.табло.

в с.Порой – стената на паркинга.

в с.Страцин – стените на многофункционалната сграда, информационните табла пред парка.

 

II. Предизборната кампания се открива на 25 април 2014 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24.00 ч. на 23 май 2014 г.

 

1.Предизборната кампания се води  на български език.

2.Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците  имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

3.Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

4.По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

5.Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

6.Агитационните материали се поставят на определените от кмета места, а на сгради, огради и витрини- с разрешение на собственика или управителя на имота.

7.Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасност на движението, както и  на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

8.Забранява се унищожаването и заличаването  на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

9. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители до началото на предизборната кампания) се забранява поставянето  на предизборни агитационни материали по републиканската пътна мрежа и общинските пътища. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината. Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът. В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител кмета на съответната община или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

 

III. Забранява се поставяне на агитационни материали в изборните помещения и на други места :

1.Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции  и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, не по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

2.Когато секционната избирателна комисия установи наличие на материали, в изборните помещения и на разстояние, по– малко от 50 метра от входа на сградата, тя незабавно ги отстранява- при необходимост с съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи.

IV. Забрана за агитационни материали извън предизборната кампания:

 

1.Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.

2.Сигнали за поставените предизборните агитационни материали извън предизборната кампания се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

3.Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, кметството или от областния управител.

4.Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материала.

5.В случай, че лицето, в чиято полза е предизборния агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта материала се премахва от областния управител, кмета на съответната община, кметството като при необходимост може да поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

V. Премахване и изземване на агитационни материали.

 

1.Кметът на общината, кметството или кметския наместник по решение на районната избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи премахва или изземва агитационни  материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

2. Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7- дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали.

 

Заповедта да се оповести публично,  да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници в общината, представителите на политическите партии и коалиции .

Копие от заповедта да се изпрати за сведение на началника на РПУ- Поморие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община- Поморие-Тони Митев.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ/П/

Кмет на Община Поморие