11.04.2014

Проведе се публично обсъждане по проект “По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”

На 11.04.2014 г. в Община Поморие се проведе публично обсъждане на извършената независима оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Поморие за периода 2007-2013 г. в рамките на изпълнението на проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”, Договор № 13-13-29 от 13.11.2013 г., Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ръководителят на екипа на Изпълнителя („Булекопроект” ООД) за изпълнение на основните дейности по проекта Александър Паличев представи извършената независима оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Поморие за периода 2007-2013 г., която включва:

– оценка на стратегическата рамка, визията, стратегическите цели, заложени в Плана;

– оценка на степента на постигане на целите;

– оценка на степента на реализиране на стратегическите приоритети и мерките;

– оценка на ефекта на мерките върху целевите групи и върху развитието на Общината;

– използвани ресурси;

– степен на участие на заинтересованите страни.

Така изготвената оценка ще даде възможност да се прецени степен на адекватност на приоритетите и мерките спрямо идентифицираните местни потребности и потенциал за развитие.