11.04.2014

Съобщение на основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс общинската администрация уведомява гражданите на общината, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 19) от изборните книжа или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК не по-късно от 20 дни преди изборния ден- 04.05.2014 г. (неделя) включително. Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по- късно от 5 дни (19.05.2014 г.) преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

В центъра за административно обслужване на Община Поморие и кметствата в общината са предоставени заявления по образец (Приложение № 19) от  изборните книжа, които гражданите могат да попълнят и подадат  за  да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Приложение № 19