11.04.2014

Съобщение относно провеждане на консултации между политическите партии и коалиции за определяне съставите на СИК

ДО

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА

НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 И НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ИМАТ ЧЛЕНОВЕ НА

 ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ СА  ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”ГЕРБ”

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”АТАКА”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НДСВ”

„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”

ГР.ПОМОРИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С указ № 54 на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 26/21.03.2014 г. е определена  дата за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент, а именно 25.05.2014 година.

В тази връзка, на основание  чл. 91 от ИК, Решение № 97 ЕП/08.04.2014 г. на Централна избирателна комисия и Решение № 10-ЕП/09 април 2014г. на РИК гр. Бургас Ви уведомявам, че на 15.04.2014 г. от 10:00 часа в залата на общинската администрация ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне съставите на СИК.

При  консултациите, представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:

  1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с предложеното на СИК лице;
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по- рано от 21.03.2014 г. или  копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/ лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Когато в консултациите участват упълномощени  лица, се представя и пълномощно подписано от представляващия  партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Към предложението си по т.1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите  лица за състава на СИК когато правомощията на член на СИК се прекратяват предсрочно, в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс, или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник председател, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник- председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

            Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник- председател и секретар, е:

–         За секции с до 500 избиратели включително- до 7 членове, но не по- малко от 5;

–         За секции с над 500 избиратели- до 9 членове, но не по- малко от 5.

Партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейският парламент, но не са парламентарно представени имат право на не повече от 2 на 100 от членовете на секционните избирателни комисии в рамките на общината.

В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили предложение за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по- малко членове,  незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при кмета на общината. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на ЦИК.

Докато заема длъжността си, член на секционната избирателна комисия не може да бъде:

–         Кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор;

–         На изборна длъжност в държавен или местен орган;

–         Орган на изпълнителната власт;

–         Заместник- министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство;

–         Съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;

–         Заместник областен управител или заместник- кмет;

–         Военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, държавната агенция „Технически операции” или в Държавната агенция „Национална сигурност”.

Членовете на секционната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ:

Кмет на Община Поморие