11.04.2014

Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие

ОБЯВА

 

На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 14 ал. 1 от ЗОС,  чл. 65 от Наредба №1 на Общински съвет гр. Поморие и в изпълнение на Решение № 931/11.03.2014  г. на Общински съвет гр. Поморие и Заповед №РД-16-260/03.04.2014 г. на кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с явно наддаване по реда на глава V от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие, както следва:

 

№ по ред

Имот №

землище

Площ

/дка/

Първоначална тръжна цена

лв/дка

Стъпка на наддаване

1 002089 – лозе гр.Каблешково

22.334

40.00

10% от опре-делената ПТЦ

2 002480 – лозе гр.Каблешково

4.190

40.00

10% от опре-делената ПТЦ

3 00833.12.7-овощна градина гр.Ахелой

4.997

37.00

10% от опре-делената ПТЦ

4 57491.5.438-лозе гр.Поморие

5.399

40.00

10% от опре-делената ПТЦ

5 57491.6.376-лозе гр.Поморие

18.020

40.00

10% от опре-делената ПТЦ

6 57491.18.301-лозе гр.Поморие

1.002

40.00

10% от опре-делената ПТЦ

 

І. Срок за отдаване под наем: 1 /една/ година.
ІІ. Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:

            –първа дата-до 17 часа на 23.04. 2014 г.

-втора дата-до 17 часа на 07.05. 2014 г.

Тръжната документация се получава от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, гр. Поморие, ул. „Солна” №5, стая №49, след заплащане в касата на ОП ”ОГСС” на сума в размер на 20.00/двадесет/ лв без вкл. ДДС.

ІІІ. Депозит за участие в търга- 10% от началната тръжна цена, който се внася в срока по т. ІІ по банкова сметка: IBAN : BG57IORT73783317014001; BIC : IORTBGSF, „Инвестбанк” АД клон Поморие.

ІV. Дата, час и място за провеждане на търга:

1.На 25.04.2014 г. от 10.00 часа в залата на Община Поморие, ул.”Солна” №5, за първа дата на провеждане на търга.

2.При неявяване на кандидати за търга, същият ще се проведе на 09.05.2014 г. от 10.00 часа в залата на Община Поморие, ул. „Солна” №5  за втората дата на провеждане на търга.

V. Право на участие в публичния търг имат ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които приложат заявление за участие в търга / по образец/, документ за закупена тръжна документация, документ за внесен депозит, копие от документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние по ЗТР или БУЛСТАТ за земеделските производители, копие от нотариално заверено пълномощно , когато лицето участва чрез пълномощник/ оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/, удостоверения за липса на задължения към НАП и към Община Поморие, удостоверение за липса на задължения към ОП ”СУОИ” и Д „БФСД” /по образец/.

Ако има 1 кандидат за позиция, изчаква се 1 час и след това се пристъпва към търга, като той се обявява за победител, при цена не по-ниска от първоначално обявената и 1 стъпка на наддаване.

Наемната цена на имота се заплаща в 14-дневен срок от получаване на заповед за спечелен търг като заплатения депозит се приспада.

Настоящата обява е публикувана на сайта на Община Поморие и на таблото в Община Поморие и кметствата по населени места.