08.04.2014

Предстои публично обсъждане по проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Община Поморие ви кани да участвате в публично обсъждане организирано в рамките на проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”, Договор № 13-13-29 от 13.11.2013 г., Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обсъждането ще се състои на 11.04.2014 г., от 09:30 часа, в зала № 2 на Община Поморие.

Публичното обсъждане, което ще се проведе е във връзка с кампанията за ангажиране и консултиране на местните общности.

Основната тема заложена в публичното обсъждане ще бъде оценка на изпълнението на Общинския план за периода 2007-2013 г. и оценка на мерките заложени в него.

Общата цел на проекта е Подобряване на изпълнението на общински политики в интерес на местната общност в Община Поморие и намира израз в две специфични цели:

1. Създаване и прилагане на ефективни механизми за изпълнение на приоритетни общински политики.

2. Ефективно удовлетворяване на потребностите на местната общественост при формулирането и изпълнението на общински политики.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”,в изпълнение на Договор № 13-13-29/13.11.2013., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.