07.04.2014

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий”


ОБЯВЛЕНИЕ

  Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на  строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” в УПИ I, кв. 22 по плана на с.Страцин, Община Поморие” (публикувана с публична покана в АОП 9026501/05.03.2014 г.)

На основание отразени резултати в протокол за работата на работната група от длъжностни лица, назначена със заповед  № РД-09-140/21.03.2014 г.  за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на  строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” в УПИ I, кв. 22 по плана на с.Страцин, Община Поморие”, обявена в Агенция за обществени поръчки (АОП) под номер № 9026501/05.03.2014 г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

 

ОБЯВЯВАМ

 

І. Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на  строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка в ОУ „Отец Паисий” в УПИ I, кв. 22 по плана на с.Страцин, Община Поморие”, обявена в АОП под номер № 9026501/05.03.2014 г.  както следва:

 

1. На първо място „Мулти Парк” ООД с 100 (сто) точки.

 

ІІ. Определен за изпълнител: „Мулти Парк” ООД.

 

АЙДЪН ХАСАН

Директор на ОУ „Отец Паисий”, с. Страцин