27.03.2014

Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на външен изпълнител за доставка на две състезателни ветроходни лодки тип „ЛАЗЕР“ и „420“на ОМСК“ЦИКЛОН“ – ПОМОРИЕ”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на външен изпълнител за доставка на две състезателни ветроходни лодки тип „ЛАЗЕР“ и „420“на ОМСК“ЦИКЛОН“ – ПОМОРИЕ” в изпълнение на Договор № 237/19.09.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна Ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г., обособена в две позиции:

         Обособена позиция № 1 „Доставка на състезателнa ветроходнa лодкa тип „ЛАЗЕР“ на ОМСК „ЦИКЛОН“-ПОМОРИЕ” и

        Обособена позиция № 2 „Доставка на състезателнa ветроходнa лодкa тип „420“ на ОМСК „ЦИКЛОН“-ПОМОРИЕ”,

На основание отразени резултати в протокол за работата на работната група от длъжностни лица, назначена със заповед  №1/17.03.2014г.  на Георги Гуменов- представляващ Възложителя-ОМСК ЦИКЛОН-Поморие за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на външен изпълнител за доставка на две състезателни ветроходни лодки тип „ЛАЗЕР“ и „420“на ОМСК“ЦИКЛОН“ – ПОМОРИЕ” в изпълнение на Договор № 237/19.09.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна Ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г., обособена в две позиции:

         Обособена позиция № 1 „Доставка на състезателнa ветроходнa лодкa тип „ЛАЗЕР“ на ОМСК „ЦИКЛОН“-ПОМОРИЕ” и

        Обособена позиция № 2 „Доставка на състезателнa ветроходнa лодкa тип „420“ на ОМСК „ЦИКЛОН“-ПОМОРИЕ”, и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

 

ОБЯВЯВАМ

 

Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на външен изпълнител за доставка на две състезателни ветроходни лодки тип „ЛАЗЕР“ и „420“на ОМСК“ЦИКЛОН“ – ПОМОРИЕ” в изпълнение на Договор № 237/19.09.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна Ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г., обособена в две позиции:

         Обособена позиция № 1 „Доставка на състезателнa ветроходнa лодкa тип „ЛАЗЕР“ на ОМСК „ЦИКЛОН“-ПОМОРИЕ” и

        Обособена позиция № 2 „Доставка на състезателнa ветроходнa лодкa тип „420“ на ОМСК „ЦИКЛОН“-ПОМОРИЕ”, както следва:

 

1. По Обособена позиция № 1 „Доставка на състезателнa ветроходнa лодкa тип „ЛАЗЕР“ на ОМСК „ЦИКЛОН“-ПОМОРИЕ” на първо място „ЯХТ ОФИС” ООД-Варна със 100,00 (сто) точки.

Определен за изпълнител по обособена позиция №1- „ЯХТ ОФИС” ООД-Варна.

 

2.По Обособена позиция № 2 „Доставка на състезателнa ветроходнa лодкa тип „420“ на ОМСК „ЦИКЛОН“-ПОМОРИЕ” на първо място „МАРИЙН МАСТЪРС“ ЕООД-Бургас със 100,00 (сто) точки.

Определен за изпълнител по обособена позиция №2- „МАРИЙН МАСТЪРС“ ЕООД-Бургас.

 

 

ГЕОРГИ ГУМЕНОВ /П/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ОМСК ЦИКЛОН-

ПОМОРИЕ